อ่านและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่นี่ มีข้อมูลอัปเดตใหม่ทุกวัน

5 ฟังก์ชั่นน่าสนใจ Arduino ที่น่าศึกษาสำหรับช่างไฟฟ้ามือใหม่

by admin
88 views

Arduino เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับช่างไฟฟ้ามือใหม่ที่ต้องการสร้างโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ด้วยความสามารถในการโปรแกรมง่ายๆ และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

1. ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน Arduino

การพัฒนาระบบติดตามแสงอาทิตย์โดยใช้ Arduino เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปริมาณแสงแดดที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม

ส่วนประกอบที่จำเป็น

 •  Arduino Uno
 • โมดูลรีเลย์
 • โมดูล Wi-Fi ESP8266
 • สายจัมเปอร์
 • พาวเวอร์ซัพพลาย
 • หลอดไฟพร้อมที่จับ
 • ตัวต้านทาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. การตั้งค่า Arduino Uno : เชื่อมต่อ Arduino Uno เข้ากับรีเลย์และโมดูล ESP8266

2. การเขียนโปรแกรม Arduino : ใช้ Arduino IDE เพื่อเขียนและอัปโหลดโปรแกรมที่รับคำสั่งจากแอปและควบคุมโมดูลรีเลย์ตามนั้น

3. การพัฒนาแอปหรืออินเทอร์เฟซเว็บ : สร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ส่งคำสั่งเฉพาะไปยัง Arduino เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

4. การทดสอบ : ทดสอบระบบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและการตอบสนอง

โค้ดแนะนำ

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = “your-SSID”;

const char* password = “your-PASSWORD”;

WiFiServer server(80);

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  pinMode(2, OUTPUT);

  digitalWrite(2, HIGH);

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(1000);

    Serial.println(“Connecting to WiFi…”);

  }

  server.begin();

}

void loop() {

  WiFiClient client = server.available();

  if (client) {

    String request = client.readStringUntil(‘\r’);

    client.flush();

    if (request.indexOf(“/ON”) != -1) {

      digitalWrite(2, HIGH);

    }

    if (request.indexOf(“/OFF”) != -1) {

      digitalWrite(2, LOW);

    }

    client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);

    client.println(“Content-Type: text/html”);

    client.println(“”);

    client.println(“<!DOCTYPE HTML>”);

    client.println(“<html>”);

    client.println(“<body><h1>Home Automation</h1></body>”);

    client.println(“</html>”);

    delay(1);

  }

}

5-ฟังก์ชั่นน่าสนใจ-Arduino_02

2. เครื่องติดตามแสงอาทิตย์ที่ใช้ Arduino

การพัฒนาระบบติดตามแสงอาทิตย์โดยใช้ Arduino เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปริมาณแสงแดดที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม

ส่วนประกอบที่จำเป็น

 • Arduino Uno
 •  แผงเซลล์แสงอาทิตย์
 • เซอร์โวมอเตอร์
 • LDR หรือ Light Dependent Resistors (ตัวต้านทานปรับค่าตามแสง)
 • ตัวต้านทาน
 • Breadboard
 • สายจัมเปอร์

คำแนะนำ

ประกอบส่วนประกอบ : การพัฒนาระบบติดตามแสงอาทิตย์โดยใช้ Arduino เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง LDR (Light Dependent Resistor) บนขอบของแผงโซลาร์เซลล์ และเชื่อมต่อกับ Arduino โดยมีการเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์เพื่อปรับปริมาณแสงที่ได้รับ

การเขียนโปรแกรม Arduino : เขียนโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบความเข้มของแสงบน LDR และย้ายเซอร์โวมอเตอร์เพื่อวางตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ไปทางด้านสว่าง

การทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ : ทดสอบระบบภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกันและปรับโค้ดให้เหมาะสมเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น

โค้ดแนะนำ

#include <Servo.h>

Servo myservo;

int sensorPin1 = A0;

int sensorPin2 = A1;

int threshold = 5;

void setup() {

myservo.attach(9);

}

void loop() {

int val1 = analogRead(sensorPin1);

int val2 = analogRead(sensorPin2);

if (abs(val1 – val2) > threshold) {

int pos = map(abs(val1 – val2), 0, 1023, 0, 180);

myservo.write(pos);

}

}

3. ระบบชลประทานอัจฉริยะ

สร้างระบบชลประทานอัจฉริยะที่ใช้ Arduino เพื่อตรวจสอบระดับความชื้นในดินและรดน้ำต้นไม้ตามที่กำหนด

ส่วนประกอบที่จำเป็น

 • Arduino Uno
 • เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน
 • โมดูลรีเลย์
 • ปั๊มน้ำ
 • ท่อ
 • พาวเวอร์ซัพพลาย

ขั้นตอนการติดตั้ง

การประกอบ : การประกอบและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ความชื้นในดินเข้ากับ Arduino เพื่อควบคุมรีเลย์และปั๊มน้ำเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติของพืชหรือสวนเพาะปลูก

การเขียนโปรแกรม : การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตามระดับความชื้นในดินและเปิดใช้งานปั๊มน้ำเมื่อระดับความชื้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมการรดน้ำให้พืชหรือสวนเพาะปลูก

โค้ดแนะนำ

int moisturePin = A0;

int waterPump = 2;

int threshold = 200;

void setup() {

  pinMode(moisturePin, INPUT);

  pinMode(waterPump, OUTPUT);

}

void loop() {

  int moistureValue = analogRead(moisturePin);

  if (moistureValue < threshold) {

    digitalWrite(waterPump, HIGH);

  } else {

    digitalWrite(waterPump, LOW);

  }

  delay(1000);

}

5-ฟังก์ชั่นน่าสนใจ-Arduino_03

4. จอแสดงผล LED Matrix ขับเคลื่อนด้วย Arduino

ออกแบบจอแสดงผล LED Matrix ที่ปรับแต่งได้ซึ่งขับเคลื่อนโดย Arduino เพื่อแสดงข้อความแบบเลื่อนหรือกราฟิกตามที่กำหนด

ส่วนประกอบที่จำเป็น

 • Arduino Uno
 • LED Matrix
 • ไดร์เวอร์ MAX7219
 • สายจัมเปอร์
 • พาวเวอร์ซัพพลาย

ขั้นตอนการติดตั้ง

การประกอบ : เชื่อมต่อ LED Matrix เข้ากับ Arduino โดยใช้ไดรเวอร์ MAX7219

การเขียนโปรแกรม : เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม LED แต่ละดวงเพื่อแสดงตัวอักษรหรือกราฟิก และเพื่อเลื่อนข้อความ

การทดสอบ : ทดสอบข้อความและกราฟิกต่างๆ และปรับความเร็วการเลื่อนและความสว่างของจอแสดงผลให้เหมาะสม

โค้ดแนะนำ

#include <LedControl.h>

LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 1);

void setup() {

  lc.shutdown(0, false);

  lc.setIntensity(0, 8);

  lc.clearDisplay(0);

}

void loop() {

  lc.setChar(0, 0, ‘H’, false);

  delay(500);

  lc.setChar(0, 1, ‘E’, false);

  delay(500);

  lc.setChar(0, 2, ‘L’, false);

  delay(500);

  lc.setChar(0, 3, ‘L’, false);

  delay(500);

  lc.setChar(0, 4, ‘O’, false);

  delay(500);

  lc.clearDisplay(0);

  delay(1000);

}

5-ฟังก์ชั่นน่าสนใจ-Arduino_04

5. หุ่นยนต์ติดตามด้วย Arduino

การสร้างหุ่นยนต์ตามเส้นโดยใช้ Arduino เป็นโครงการที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหลายแนวทางการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถใช้ Arduino สร้างการเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ทำเครื่องหมายไว้บนพื้น

ส่วนประกอบที่จำเป็น

 • Arduino Uno
 • Motor Driver (L298N)
 • มอเตอร์กระแสตรง
 • เซ็นเซอร์อินฟราเรด
 • ล้อ
 • Chassis
 • แบตเตอรี่

ขั้นตอนการติดตั้ง

ประกอบหุ่นยนต์ : ติดมอเตอร์เข้ากับแชสซี เชื่อมต่อล้อเข้ากับมอเตอร์ และวางเซ็นเซอร์อินฟราเรดไว้ที่ด้านหน้า

เชื่อมต่อกับ Arduino : เชื่อมต่อไดรเวอร์มอเตอร์และเซ็นเซอร์อินฟราเรดเข้ากับ Arduino

การเขียนโปรแกรม : เขียนโปรแกรมอ่านอินพุตจากเซนเซอร์อินฟราเรดและควบคุมมอเตอร์ให้เดินตามเส้น

การทดสอบ : ทดสอบหุ่นยนต์บนเส้นทางที่แตกต่างกันและปรับโปรแกรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

โค้ดแนะนำ

int leftSensor = 2;

int rightSensor = 3;

int leftMotorForward = 4;

int leftMotorBackward = 5;

int rightMotorForward = 6;

int rightMotorBackward = 7;

void setup() {

  pinMode(leftSensor, INPUT);

  pinMode(rightSensor, INPUT);

  pinMode(leftMotorForward, OUTPUT);

  pinMode(leftMotorBackward, OUTPUT);

  pinMode(rightMotorForward, OUTPUT);

  pinMode(rightMotorBackward, OUTPUT);

}

void loop() {

  int leftSensorValue = digitalRead(leftSensor);

  int rightSensorValue = digitalRead(rightSensor);

  if (leftSensorValue && rightSensorValue)

    forward();

  else if (!leftSensorValue && rightSensorValue)

    turnLeft();

  else if (leftSensorValue && !rightSensorValue)

    turnRight();

  else

    stop();

}

void forward() {

  digitalWrite(leftMotorForward, HIGH);

  digitalWrite(leftMotorBackward, LOW);

  digitalWrite(rightMotorForward, HIGH);

  digitalWrite(rightMotorBackward, LOW);

}

void turnLeft() {

  digitalWrite(leftMotorForward, LOW);

  digitalWrite(leftMotorBackward, HIGH);

  digitalWrite(rightMotorForward, HIGH);

  digitalWrite(rightMotorBackward, LOW);

}

void turnRight() {

  digitalWrite(leftMotorForward, HIGH);

  digitalWrite(leftMotorBackward, LOW);

  digitalWrite(rightMotorForward, LOW);

  digitalWrite(rightMotorBackward, HIGH);

}

void stop() {

  digitalWrite(leftMotorForward, LOW);

  digitalWrite(leftMotorBackward, LOW);

  digitalWrite(rightMotorForward, LOW);

  digitalWrite(rightMotorBackward, LOW);

}

สรุป

การเขียนโค้ดและสร้างโปรเจคต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชันหรือซอฟแวร์ใดๆ ก็เปรียบเสมือนการสร้างโมเดลรถยนต์ที่เราออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากแบบจำลองหรือ prototype ก่อนที่จะเป็นสิ่งจริงจังที่ใช้งานได้จริง โค้ดและโปรเจคเหล่านี้จึงเหมือนกับแบบจำลองแรกๆ ของรถยนต์ที่ยังต้องปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายของเราอย่างแม่นยำก่อนที่จะพร้อมที่จะวิ่งอย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เรื่องน่าสนใจและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง 

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by smartweb-ec