อ่านและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่นี่ มีข้อมูลอัปเดตใหม่ทุกวัน

การทำงานกับรถโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) ต้องรู้อะไรบ้าง

by admin
1K views

“รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์คลิฟต์ (forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ตามกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานกับโฟล์คลิฟท์ และ กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ส่วนที่ ๔ รถยก ข้อ ๓๔ ในการทำงานเกี่ยวกับรถยก นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • จัดให้มีโครงหลังคำของรถยกที่มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้ เว้นแต่รถยกที่ออกแบบมาให้ยกวัสดุสิ่งของที่มีความสูงไม่เกินศีรษะของผู้ขับขี่
 • จัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานตามข้อ ๘ ไว้ที่รถยก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง
 • ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
 • จัดให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงานตามความเหมาะสมของการใช้งาน
 • จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นตามสภาพในการทำงาน เช่น กระจกมองข้าง
 • ให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับรถยกชนิดนั่งขับสวมใส่เข็มขัดนิรภัยในขณะทำงานบนรถตลอดเวลา

ใช้โฟล์คลิฟท์ยกของลงจากรถ

ข้อ ๓๕ นายจ้างต้องไม่ดัดแปลงหรือกระทำการใดกับรถยกที่มีผลทำให้ความปลอดภัยในการทำงานลดลง เว้นแต่กรณีที่นายจ้างดัดแปลงรถยกเพื่อใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว

ข้อ ๓๖ นายจ้างต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีการเติมประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่สำหรับรถยก ที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมของไอกรด และไอระเหยของไฮโดรเจนจากการประจุไฟฟ้า

ข้อ ๓๗ นายจ้างต้องตีเส้นช่องทำงเดินรถยกบริเวณภายในอาคารหรือกำหนดเส้นทางเดินรถยกในบริเวณอื่นที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ

ข้อ ๓๘ นายจ้างต้องติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยก หรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า

ข้อ ๓๙ นายจ้างต้องจัดทางเดินรถยกให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักรถ รวมทั้ง น้ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่างปลอดภัย

ข้อ ๔๐ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตร ที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๔๑ นายจ้างต้องควบคุมดูแลการนำรถยกไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีแรงดันไฟฟ้า โดยต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

 1. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน ๖๙ กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่ำ ๓.๑ เมตร
 2. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิน ๖๙ กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๓.๓ เมตร
 3. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน ๒๓๐ กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
 4. สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิน ๒๓๐ กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ใช้โฟล์ด้วยความระมัดระวัง

ข้อ ๔๒ นายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ขับรถยกโดยสารหรือขึ้นไป บนส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยก

การทำงานกับรถยกพนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมโฟล์คลิฟท์เพื่อให้สามารถขับรถยกได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงวิธีการยกเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวังในการทำงานกับรถยก

รถยกเป็นเครื่องจักรทรงพลังที่ใช้ในการยก และ เคลื่อนย้ายวัตถุหนักต่างๆ ในโรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และ สถานที่ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ สิ่งสำคัญ คือ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อใช้งานกับรถยก เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างได้หากใช้งานไม่ถูกต้อง ควรศึกษาคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้งานรถยกดังนี้

 • คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะใช้งานรถยก
 • ห้ามบรรทุกเกินพิกัดพิกัดของรถยก
 • ห้ามให้ใครนั่งรถยกไปกับคุณ
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากคนงานและคนเดินถนนคนอื่นๆ
 • ห้ามใช้รถยกเพื่อยกคนหรือแสดงโลดโผน
 • ห้ามใช้งานรถยกในขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาหรือแอลกอฮอล์
 • ปฏิบัติตามกฎจราจรและสัญญาณเมื่อขับรถยก
 • เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้ คุณสามารถช่วยให้รถยกของคุณทำงานอย่างปลอดภัย และปกป้องตัวคุณเองและคนรอบข้างได้

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เรื่องน่าสนใจและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง 

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by smartweb-ec