อ่านและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่นี่ มีข้อมูลอัปเดตใหม่ทุกวัน

หน้าที่ของ จป. ตามที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบ

by admin
626 views

จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีทั้งหมด 5 ระดับดังนี้

หน้าที่ จป. หัวหน้างาน

 1. กำกับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับ จป.ระดับเทคนิค/เทคนิคขั้นสูง/ระดับวิชาชีพ
 3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
 5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง
 6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง
 7.  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 9. ปฏิบัติงานตามที่ จป.บริหาร มอบหมาย

การประเมินความเสี่ยงในงาน

หน้าที่ จป. บริหาร

 1. กํากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
 2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทํางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
 3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
 4. กํากับ  ดูแล  และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ หน่วยงานความปลอดภัย

หน้าที่ จป. เทคนิคขั้นสูง

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
 2. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 3. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ
 5. ตรวจประเมินตามแผน
 6. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย
 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง
 8. ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย

หน้าที่ จป. เทคนิค

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
 2. ดำเนินการจัดทำรายงานการประสบอันตราย
 3. รวบรวมสถิติจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการประสบอันตราย
 4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
 5. ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 6. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

หน้าที่ คปอ.

 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายอันเกิดจากการทำงานเพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
 2. รายงานและนำเสนอมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยทุกฝ่ายที่เข้ามาใช้บริการและปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานประกอบกิจการ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
 5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 6. พิจารณาแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงแผนการอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
 7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ที่ลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
 9. รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ คปอ. ย่อมาจากคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

จปหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หากสนใจอบรม จป. บริหาร สามารถดูข้อมูลได้ทาง Jorporthai.com

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เรื่องน่าสนใจและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง 

หมวดหมู่

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by smartweb-ec