อ่านและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่นี่ มีข้อมูลอัปเดตใหม่ทุกวัน

ILO คืออะไร สำคัญอย่างไร?

by admin
9 views

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization : ILO) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติที่กำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและส่งเสริมสิทธิในการทำงาน ส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานที่เหมาะสม เพิ่มการคุ้มครองทางสังคม และเสริมสร้างการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

โครงสร้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากรัฐบาล นายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเจรจาและความร่วมมืออย่างเปิดเผย

ประวัติความเป็นมาของ ILO

ILO ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 โดยสนธิสัญญาแวร์ซายส์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของสันนิบาตแห่งชาติเพื่อส่งเสริมสิทธิของคนงาน การจ้างงานที่มีคุณค่า และการสนทนาระหว่างนายจ้างและคนงาน หลักการก่อตั้งที่ว่าสันติภาพสากลและยั่งยืนสามารถสถาปนาได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรมทางสังคม สะท้อนความเข้าใจที่ว่าสันติภาพแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นต่อสันติภาพโลก หลังจากการยุบสันนิบาตแห่งชาติ ILO กลายเป็นหน่วยงานพิเศษแห่งแรกที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติในปี 1946 องค์กรนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1969 จากความพยายามในการปรับปรุงสันติภาพและความยุติธรรมสำหรับคนงานทั่วโลก

2. ILO คือ การส่งเสริมสิทธิในการทำงาน ส่งเสริมโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

วัตถุประสงค์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

วัตถุประสงค์หลักของ ILO คือ การส่งเสริมสิทธิในการทำงานส่งเสริมโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมและเสริมสร้างการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ILO มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานมีส่วนทำให้เกิดสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความยุติธรรมทางสังคมทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในรูปแบบของอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการฝึกอบรมเพื่อนำมาตรฐานเหล่านี้ไปใช้ และดำเนินการวิจัยและตีพิมพ์เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานและสังคม

ILO ทำอะไรบ้าง?

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ดำเนินกิจกรรมหลักหลายประการเพื่อส่งเสริมหลักปฏิบัติในการทำงานที่เป็นธรรมทั่วโลก

 • การกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศผ่านอนุสัญญาและข้อเสนอแนะเพื่อประกันสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
 • ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าโดยการสร้างงานและรับรองสิทธิในการทำงาน การคุ้มครองทางสังคม และการเจรจาทางสังคม
 • ความร่วมมือทางเทคนิคและบริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการมาตรฐานและนโยบายแรงงานที่ดีที่สุด
 • การวิจัยและการตีพิมพ์เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานและสังคมเพื่อแจ้งและเป็นแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถและองค์ความรู้ด้านแรงงาน
 • การสนับสนุนและความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานและความยุติธรรมทางสังคมทั่วโลก
 • การเจรจาทางสังคมระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และคนงาน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลตลาดแรงงาน
 • การติดตามและประเมินผลการใช้มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในประเทศสมาชิก

ความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน เพิ่มการคุ้มครองทางสังคม และส่งเสริมการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั่วโลก

3. ILO สำคัญกับใครบ้าง?

ILO สำคัญกับใครบ้าง?

 • คนงาน : ILO สนับสนุนสิทธิของคนงาน รับประกันค่าจ้างที่ยุติธรรม สภาพการทำงานที่ปลอดภัย และปราศจากการเลือกปฏิบัติและการแสวงหาผลประโยชน์
 • นายจ้าง : เป็นเวทีสำหรับนายจ้างในการมีส่วนร่วมในการเจรจาและมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายที่ส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 • รัฐบาล : ด้วยการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ILO ช่วยรัฐบาลในการสร้างกรอบกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคม
 • ผู้กำหนดนโยบาย : ILO ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดแรงงานและนโยบายทางสังคม โดยช่วยในการกำหนดนโยบายอย่างรอบรู้
 • ภาคประชาสังคม : องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ทำงานร่วมกับ ILO ในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาวาระการทำงานที่มีคุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
 • ประชาคมระหว่างประเทศ : ในฐานะหน่วยงานของสหประชาชาติ ILO มีบทบาทสำคัญในความพยายามระดับโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เรื่องน่าสนใจและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง 

หมวดหมู่

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by smartweb-ec